Provozní informace

PROVOZní informace MŠ PASTELKA

PRAVIDLA DOCHÁZKY

 • Za bezpečnost dětí odpovídá učitelka od doby převzetí dítěte od jeho rodičů do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osobě. 
 • Vybrané dny docházky je možné změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
 • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infekčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
 • Oblečení dětí má být podepsané. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí.
 • Čtete pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.
 • Přečtěte si pozorně Školní řád MŠ

PROVOZ MŠ

Pondělí – pátek
6:30 – 17:00

Provoz je celoroční vyjma st. svátků.

O případném uzavření/výluce školy jsou rodiče včas informováni (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz…).

PŘIHLÁŠENÍ

Děti do MŠ jsou přijímány během celého školního roku (pokud to dovolují kapacitní možnosti) a to podáním Žádosti o přijetí, doložením potvrzení lékaře (dítě je schopno nástupu do MŠ, řádně očkované), dále sepsáním Smlouvy o poskytnutí péče o dítě, vyplněním Evidenčního listu a přihlášky ke školnímu stravování.

UKONČENÍ DOCHÁZKY

Doručením podepsané písemné výpovědi- ukončení docházky dítěte / odstoupení od smlouvy.

Výpovědní lhůta je 30 dní a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli.

ABSENCE – NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si „myslíte“, že bude nemocné (rýma, kašel), případně je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon. Infekční onemocnění hlaste ihned po jeho zjištění!

V den odhlášení, docházka propadá, oběd lze vyzvednout od 11:30 do 12:30 hod. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení.) 

V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Při dlouhodobé nemoci (min. 14 dní) se po doložení potvrzení od lékaře vrací rodičům 50 % částky (v nadcházejícím měsíci – odečteno z částky).

Individuální varianta docházky – rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud to dovoluje kapacita třídy) a to v daném měsíci.

 • Dlouhodobá nemoc = min. 14 dní a více.
 • Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.
 • Za vámi nevyčerpané služby bohužel peníze nevracíme.

Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

 • Rodiče nebo jimi určený zástupce předají dítě odpovědné osobě.
 • Dítě vyzvedávají osobně rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby.
 • Rodiče jsou povinni předem nahlásit individuální zdravotní zvláštnosti dítěte – alergie, diety, léky, jiný způsob stravování apod.
 • Rodiče musí doložit, že dítě má povinné očkování.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte a změny telefonních čísel.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění, mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu nebo projevit jakékoliv připomínky k provozu.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné pokroky i problémy svého dítěte s učitelkou.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školky a dětské skupiny.